ciszaulotna

57 tekstów – auto­rem jest ciszaulot­na.

Gdy byłam małą dziew­czynką, często piekłam cias­ta z mamą. Pew­ne­go po­połud­nia, kiedy wkładałyśmy je do piekar­ni­ka, ma­ma po­wie­działa, że po­win­nam mówić do cias­ta wte­dy pięknie wy­rośnie. Usłyszaw­szy to, pra­wie całą godzinę, prze­sie­działam na podłodze prze­mawiając do plac­ka z ma­lina­mi. Za­lałam się łza­mi, gdy rodzi­ciel­ka ot­worzyła piekar­nik i moim oczom uka­zał się za­kalec. Tam­te­go dnia zro­zumiałam, że pro­wadze­nie mo­nologów nig­dy nie kończy się dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 14:14

Za ro­giem była tyl­ko pus­tka i niewy­palo­ne pa­piero­sy, które cze­kały, aby wy­pełnić przes­trzeń. Tym ra­zem możli­wość wy­boru nie wpro­wadziła nicze­go pożyteczne­go. Za­miast pójść pros­to, szu­kałam in­nych bar­dziej lo­gicznych rozwiązań. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 lipca 2017, 13:54

Pożegnanie.

Szu­kamy się
W od­bi­ciach
Krop­lach łez

Za­nika nam ob­raz
Wspom­nienie głosu
Przełamu­je ciszę

Uleciał
Za­pach ka­wy o po­ran­ku
Słodzo­nej pocałunkami 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2017, 02:03

Braki

Ubierz mnie w słowa
Bo czu­je chłód
Niedo­powie­dze­nia
Po­licz do trzech
Gdy zab­raknie tchu
Za­pom­nij
Nie py­taj o jutro 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2017, 00:48

Noc

Jak wo­da uderzająca
W po­wie­rzchnie
Two­je źrenice

Skradły tęczówki
Sto­piły się z od­dechem
Swym blaskiem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 maja 2017, 22:16

30.09

Lęków ukrywanych
światłem nie oświetlę
bo zos­ta­wią cień
i plątać się będą
między lampą
a człowiekiem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 listopada 2016, 22:37

jesień

W dźwięku
opa­da klat­ka piersiowa
jak je­sien­ne liście
dym ulatuje
z poszarzałych włosów
wspo­mienia ut­ka­ne
w szcze­li­ny okien
by wiatr nie zawiał
nie od­krył tęsknoty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 października 2016, 21:52

.

Jes­teś do wyższych celów
mawiali
i miałam ce­le
wiel­kie
myśli
w tej celi
pat­rzyłam w niebo
przez kraty
lecz rzad­ko
było przejrzyste
w mej głowie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 października 2015, 21:54

Bez tytułu

Po­dep­cz po mnie
zos­taw śla­dy
ry­sy, rysunki
dra­biny
wes­pnę się po nich
zbu­duje wieżę
niewierzących
poszu­kam
pisanek
życia
rys
cier­pienia
na in­nym sercu
minus
dwa razy
ogrzeje
ociep­li poranek

zaczy­nam od nowa 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 sierpnia 2015, 00:36

logika

za­kończe­nie spisane
na początku
ludzka łat­wość
do osądza­nia przebiegu
te­go wyścigu
nielo­gicznie kon­sekwen­tni
w bra­ku logiki
cze­kamy na szacunek
przypuszczamy
słysząc szu­my, trzepotania
w ra­diood­bior­ni­kach
autentyczności

nie przypuszczam
czekam
nie ufam bytom
sztucznym
ze­garom
za­kończe­nie
spiszę
na końcu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2015, 22:37
ciszaulotna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciszaulotna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 sierpnia 2018, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

10 maja 2017, 03:46one drop for all sko­men­to­wał tek­st Braki

10 maja 2017, 01:57ciszaulotna sko­men­to­wał tek­st Braki

9 maja 2017, 20:02CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Braki

7 maja 2017, 12:22yestem sko­men­to­wał tek­st Noc

6 maja 2017, 23:04CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Noc

6 maja 2017, 23:01ciszaulotna sko­men­to­wał tek­st Noc

6 maja 2017, 22:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Noc

3 listopada 2016, 23:28ciszaulotna sko­men­to­wał tek­st 30.09

18 października 2016, 22:48Cris sko­men­to­wał tek­st jesień